Thư mời tham gia hội chợ khuyến mại lần thứ XXIX 2014

Thư mời tham gia hội chợ khuyến mại lần thứ XXIX 2014