CÔNG TY CỔ PHẦN VP9 VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VP9 VIỆT NAM

 

-Gian hàng số 191

-Mặt hàng : truyền hình

-Hình thức khuyến mại : giảm gái 20%

http://vp9.tv/